Wang, Lingyan, Li-Hao Huang, Qi Shen, Fangming Liu, Bijun Zhu, & Duojiao Wu. " Effects of phosphoinositide 3-kinase inhibitor SHBM1009 on cancer cells proliferation." Molecular and Cellular Therapies [Online], 6.1 (2018): n. pag. Web. 19 Aug. 2018